НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ НАШИ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ ПАРТНЬОРИ – КОНТРАГЕНТИ (клиенти и доставчици), СЛУЖИТЕЛИ, ПОСЕТИТЕЛИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТ: „фирма Луна-2003” ЕООД с ЕИК 107560118
със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево 5400; ул. „Никола Петков” 70А
представлявано от ГЕОРГИ БОГОМИЛОВ ПЕНКОВ

във връзка с прилагането на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)

Във връзка с прилагането на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), както и в изпълнение на задълженията си като администратор на лични данни с настоящото „фирма Луна-2003” ЕООД, ВИ ПРЕДОСТАВЯ информация във връзка с обработването на лични данни, както следва:
СУБЕКТИ НА ДАННИТЕ. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ И ЦЕЛИ ЗА ТЯХНОТО, ОБРАБОТВАНЕ.
I. За едноличен търговец, вашите лични данни:
– са събрани с цел сключването и изпълнението на договорни или преддоговорни отношения;
– за спазването на приложимото счетоводно и данъчно законодателство;
– обикновено включват имена, фирма, ЕИК, седалище и адрес на управлението на дейността, данни за ДДС регистрация, други данни за контакт (напр. телефонен номер, имейл адрес), информация относно банкови сметки, както и информация във връзка с правоотношението, установено с Договор;
– правни основания за обработване: за сключването и изпълнението на договорни или преддоговорни отношения, както и за спазването на счетоводни, данъчни и други законови задължения.
II. За физическо лице – Ваш представител, личните данни:
– са събрани с цел установяване на представителната му власт при сключване и изпълнение на договорни или преддоговорни отношения;
– обикновено включват имената на лицето и данни относно неговата представителна власт (напр. данни по пълномощно или информация от публичен регистър).
– правни основания за обработване: за спазването на заложените в българското законодателство правила относно установяването и упражняването на представителна власт, както и с оглед легитимния ни интерес за установяване на валидната представителна власт на физическото лице по отношение на страната по Договора.
III. За Други субекти на данни, за които Вие отговаряте /Такива други субекти на данни могат да бъдат лица за контакт; МОЛ, други физически лица, на които Вие сте възложили функции във връзка с договорни или преддоговорни отношения и др./, личните данни:
– се обработват с оглед изпълнението на задълженията и упражняването на правата ни по договорни или преддоговорни отношения;
– обикновено включват имената на лицето и неговите данни за контакт (адрес, телефонен номер, факс, имейл адрес), както и информация за позицията му във вътрешната Ви структура (длъжност, отговорности);
– правни основания за обработване: за изпълнението на договорни и преддоговорни отношения; осъществява се с оглед съществуващо трудовоправно или друго договорно задължение между Вас и субекта на данни. В допълнение, както Вие, така и ниеимаме легитимен интерес да комуникираме с оглед изпълнението на нашите договорни и преддоговорни отнощения чрез и във връзка с такива лица за контакт или отговорни лица.
ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ЩЕ СЕ ОБРАБОТВАТ И С ЦЕЛ:
– Осигуряване защитата срещу евентуални правни претенции от Ваша
страна или на трети лица, както и за установяването и упражняването на правата ни. С тази цел
Договорът и другите документи, свързани с договорното или преддоговорно правоотношение, ще се архивират с оглед
предвидените от българското законодателство давностни срокове. Личните данни ще се
обработват при предприемане на допълнителни технически и организационни мерки за тяхната
защита (напр. крайно ограничен достъп до съответните документи, въвеждане на специфични
вътрешни правила относно архивирането на документи, които съдържат лични данни и др.].
ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА:
– е възможно да извършим преглед на съхраняваните (включително архивираните) лични данни за целите на нормативното съответствие и защитата на стопанската ни дейност. Това може да включва например проверки За целите на оповестяването на информация и/или проверки на документация във връзка с производства пред компетентни публични органи, както и проверки във връзка с конкретна правна претенция. Доколкото е допустимо съгласно българското законодателство, тези проверки ще се извършват по основателен и пропорционален начин и ще подлежат на одобрение от ръководството на подходящо йерархично равнище.
АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ.
– При обработването на личните данни „фирма Луна-2003” ЕООД не извършва автоматизирано вземане на решения.
СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ
– Личните данни, събрани за посочените по-горе цели, ще се обработват активно (това включва действия извън простото съхранение) за срок до прекратяването на договорното или преддоговорно правоотношение.
– Някои документи, съдържащи лични данни, ще бъдат архивирани за срок от 5 г. след прекратяването на договорното или преддоговорно правоотношение. Независимо от този общ срок, документи, за които българското законодателство изисква по-дълъг срок на съхранение, ще бъдат архивирани за съответния период от време. Така например, счетоводното законодателство изисква счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции да се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
– Възможно е предоставянето на лични данни на други обработващи лични данни, които оказват съдействие за постигане на целите, посочени по-горе /напр. доставчици на счетоводни или правни услуги/.
– Лични данни няма да се предоставят на трети страни, нито ще се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.
– При извънредни обстоятелства, е възможно да предоставим лични данни:
а) на лице, което придобие неговата стопанска дейност и активи или съответни части от тях;
б) на компетентни публични органи в производства пред тях; или
в) на друго лице, когато се изисква по закон.
КАТО СУБЕКТ НА ДАННИТЕ, ВИЕ ИМАТЕ СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

– на достъп до данните,
– на тяхното коригиране или изтриване (правото „да бъдеш забравен“);
– на ограничаване на обработването на личните Ви данни;
– на жалба до Комисия за защита на личните данни.
– Вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време.
– Ние няма да предоставяме тук посочените Ви лични данни на трети страни, нито ще ги споделяме извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.
– Можете да упражните правата си, както и да се свържете с нас във връзка с обработването на Ваши лични данни от наша страна на горепосочения ни адрес на управление или по ел. поща на office@luna-2003.com, лице за контакт: ГЕОРГИ БОГОМИЛОВ ПЕНКОВ
– Субектите на данни, чиито данни се събират и обработват за посочените по-горе цели, имат право и по всяко време да направят възражение срещу това обработване – В случай че упражнят това си право, „фирма Луна-2003” ЕООД незабавно ще прекрати обработването за съответните цели, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на физическите лица,
или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

*** С оглед изложената по-горе информация и прилагането на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) МОЛЯ, изразете изричното си съгласие да продължим да обработваме Вашите лични данни, както сме указали по-горе, като ни изпратите в отговор кратко съобщение със следното примерно съдържание:
„Съгласен съм „фирма Луна-2003” ЕООД, да продължи да събира и обработва личните ми данни, посочени с съобщението /уведомлението/ му по-долу от дата 25.05.2018. за целите, при условията и срока, посочени там. Запознат съм с всичките си права и задължения по РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.